EN  This work develops the idea of rewriting, both in the sound and in the visuals. Taking as a starting material the definition of "rewriting", the text suffered several rewrites in the field of sound, the original phonemes and rhythm end up being transformed into a musical discourse that maintains, despite the violent process, elements of the initial diction, still audible.

Following this idea, the video and the body are responsible for rewriting continue towards the final phase: the embodiment. This experience eventually established between the concrete and the abstract, between physics and acousmatic and between music and body.

 CAT  Aquesta obra elabora la idea de la reescriptura, i ho fa tant en l’àmbit sonor com en el visual. Agafant com a material inicial la definició de ”rewrite”, el text pateix diverses reescriptures successives en l’àmbit sonor, durant les quals els fonemes originals i el ritme del text acaben essent transformats en un discurs musical que manté, tot i la violència del procés, elements de la dicció inicial encara audibles.

Seguint aquesta idea, el vídeo i el cos són els encarregats de continuar la reescriptura vers l’última fase: la corporeïtzació. Així s’estableix finalment una experiència entre el concret i l’abstracte, entre la física i l’acusmàtica, i entre la música i el cos.

 

Music: Roger Costa Video and Performance: Albert Quesada Country of Origin Spain Year of Completion 2016 Director Albert Quesada Performer Albert Quesada Supported by: Insitu Mostra d’arts del moviment, Festival Mixtur.

Screening History 2016 Barcelona (Mixtur), Insitu Mostra d’arts del moviment